ALwhiteShadow

Aquantum Leap gir bedre fiskevelferd og beskytter villaksen

For å oppnå bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen er lukkede oppdrettsanlegg i stål en del av løsningen. Vanninntak fra under lusebeltet forhindrer at lakselus, alger og andre patogener fra øvre vannmasser kommer inn i anlegget. Lukkede anlegg beskytter også villaksen bedre mot smittsomme sykdommer og genetisk innblanding fra rømt oppdrettslaks. Den aktive vannutskiftningen og sirkulerende vann i merden gir fisken et godt miljø og trim, som kan bidra til bedre fiskehelse og økt tilvekst. Ved å ha god kontroll på vannmiljø kan tettheten økes, noe som er positivt for arealutnyttelsen og bidrar til at lukket merdteknologi blir mer lønnsomt.

Aquantum Leap utnytter Norges naturgitte fordeler

Aquantum Leap er utviklet for å gi bærekraftig vekst i oppdrett ved å utnytte Norges naturgitte fordeler – en beskyttet kystlinje med dype fjorder. Nærhet til land gjør at anleggene kan drives med landstrøm og benytte eksisterende infrastruktur. Oppdrettsanlegget vil ha mindre behov for støttefartøy og transport, og dermed bidra til reduksjon av CO2 utslipp. Summen av dette er at vi kan bygge lukkede anlegg som løser miljøutfordringene og samtidig gir bedre lønnsomhet og styrket konkurransekraft ved at produksjonskostnadene blir lavere enn i dag. En liten økning i investeringskostnader kompenseres med en betraktelig nedgang i driftskostnader.

Aquantum Leap forhindrer utslipp og bidrar til sirkulærøkonomi

Lukkede anlegg kan samle opp alt partikulært  slam og forhindre forurensning av sjøbunn.  Aquantum Leap kan ved optimalisert drift slakte ut ca. 33.000 tonn laks årlig. Med et produksjonsvolumet i den størrelsesorden vil vi samle opp så mye slam at det muliggjør en reell sirkulærøkonomi der ressursene i fiskslammet gjenvinnes. For utviklingsprosjektet er det inngått et samarbeid med SkrettingScanshipIVAR, Bellona og HØST for å videreutvikle dagens løsninger for tørking og  gjenvinning av ressursene i fiskeslam. Bærekraftig oppdrett med oppsamling og gjenvinning av slam forhindrer at fjorden blir forurenset samtidig som verdifulle mineraler som fosfor kan bli gjennvunnet. Slammet kan få nytt liv som  gjødsel eller biogass.

Aquantum Leap svarer på arealutfordringene

I dag benyttes kun 0.5 % av arealet i fjordene våre til oppdrett.  Konvensjonelle åpne merder er avhengige av gode strømforhold for at laksen skal få rikelig friskt vann. Derfor er ikke alle områder i fjordene våre egnet til oppdrett med dagens merdteknologi. Aquantum Leap er et lukket anlegg med aktiv vanngjennomstrømning og slamoppsamling og kan derfor benyttes på lokaliteter med dårligere strømforhold. Dette er ofte mer beskyttede lokaliteter som reduserer risiko for rømming ytterligere. Selv om ikke alt av de 99,5% tilgjengelige arealet kan benyttes til oppdrett i lukkede anlegg, så er vekstpotensialet svært stort, og den ønskede femdobling av produksjonen er mulig innaskjærs. Videre kan lukkede anlegg ha høyere tetthet, altså flere tonn fisk per volum. Aquantum Leap er et storskala anlegg som beslaglegger betraktelig mindre areal per oppdrettsvolum enn et konvensjonelt anlegg, ca 1/10 del. Det vil si at vi ved å bruke samme areal som i dag kan få 10 ganger så stort volum tilgjengelig til oppdrett. Tar vi i tillegg høyde for høyere tetthet i lukkede merder blir produksjonskapasiteten 18 ganger så stor. 

Aquantum Leap innfrir på FNs bærekraftsmål

FN baerekraft Aquatraz

og norske myndigheters mål om årlig produksjon av 5 millioner tonn laks innen 2050

Bak utviklingsprosjektet står

Seafarming Systems  utvikler bærekraftige oppdrettsanlegg som svarer på miljøutfordringene og kan realisere den ønskede veksten i oppdrett. Selskapet står blant annet bak Aquatraz, den semi-lukkede merden som Midt-Norsk Havbruk mottok fire utviklingstillatelser i 2017 for å utvikle. Fire Aquatraz er i dag i drift og har produsert flere tusen tonn laks. Den første kommersielle merden er snart klar for markedet.  Seafarming Systems benytter egen teknologikompetanse på flytende stålstrukturer i nært samarbeid med norske oppdrettere og fagmiljø på laks. Seafarming Systems har flere semi-/lukkede merder under utvikling, som Aquatraz og Aquasafe.

Skretting er et  datterselskap av Nutreco.

Nutreco er et av verdens største selskaper innen fôr- og ernæringsløsninger til havbruk og landbruk. Selskapet har over 11.000 ansatte og omsetter for over 53 milliarder kroner i året.

Skretting har hovedkontor i Stavanger. 2900 ansatte globalt og en årlig omsetning på 20 milliarder kroner. Forskningskontoret Skretting Aquaculture Research Center (ARC) er et av verdens største forskingsmiljøer innen ernæring, helse og fôrproduksjon innenfor akvakultur. 

Seafarming Systems AS
Jåttåflaten 11
4020 Stavanger

© Seafarming Systems AS

Personvernerklæring