Aquantum Leap er et banebrytende lukket oppdrettsanlegg

Aquantum Leap er et lukket oppdrettsanlegg bestående av et anlegg for matfisk, Aquantum 500K, og et anlegg for postsmolt, Aquantum 12K. Førstnevnte, 500K rommer 500.000 m³ og er sannsynligvis verdens største lukkede merd. 12K består av flere mindre lukkede merder samlet i en stiv ramme, spesielt  tilrettelagt for produksjon av postsmolt. Begge anleggene har løsninger for seksjonering og sortering av fisk og er tilpasset de fleste lokaliteter det er lakseoppdrett i dag. 

I tillegg til å svare på i bærekraftsutfordringene i oppdrettsnæringen i dag, er Aquantum Leap også det første oppdrettsanlegget som omfavner storskalaproduksjon med integrerte og automatiserte driftsoperasjoner. For å oppnå den ønskede veksten er det viktig å utnytte stordriftsfordeler.

500K

Verdens største lukkede merd

Aquantum 500K er sannsynligvis verdens største planlagte lukkede merd. Den har en indre diameter på 120 m og dybde på 60 m. Aquantum 500K rommer 500.000 m³, hvilket tilsvarer 1% av den totale oppdrettsvolumet i Norge i dag. Driftsoperasjoner er automatiserte og integrert i stålstrukturen. Vanninntak fra valgfri dybde ned til 50 meter. Slamoppsamling med kjente sedimenteringsprinsipper. Volumet kan seksjoneres i tre justerbare deler ved hjelp av roterbare rammer. Disse seksjonene kan være forseglet fra hverandre, eller avdelt med nett som tillater vanngjennomstrømning. Seksjonering gir effektive muligheter til å sortere, sulte, behandle og levere fisk. Hele stålstrukturen kan heves ut av vann for vasking, desinfisering, og vedlikehold uten bruk av servicefartøy.  Merdteknologien Aquantum 500K med løftesystem er patentert.

12K

Lukket oppdrettanlegg for postsmolt

Aquantum 12K er et lukket oppdrettsanlegg for produksjon av postsmolt der flere mindre, lukkede og hevbare merder er samlet i en stiv ramme. Hver enkelt merd kan heves helt ut av vann separat. Oppdrettsanlegget har nødvendig fleksibilitet for produksjon av postsmolt, som krever økt sortering og flytting mellom merdene. Aquantum 12K er derfor designet med et integrert system for transport mellom merdene, og til og fra brønnbåt. Det er mulig å installere sorteringsutstyr i dette transportsystemet og dermed redusere behov for arbeidsfartøy. Volumet i hver merd kan justeres trinnløst for å sikre optimal tetthet i merden. Inntak av vann er separert fra utslippsvann for å redusere potensiell smitte mellom merdene. Inntak av vann gjøres fra dybder fra noen få meter ned til 30 meter, eller enda dypere om nødvendig. Fiskeslam samles opp ved sedimentering og transporteres fortløpende ut av hver oppdrettsmerd og prosesseres på anlegget. Merdteknologien Aquantum 12K med fleksibel bunn og løftesystem er patentert.

Lukkede oppdrettsanlegg og bølgekrefter

Når en stiv oppdrettsmerd lukkes, tvinges vannet inne i merden til å bevege seg med merden. Denne frie væskeoverflate effekten kan føre til sloshing. Lukkede oppdrettsanlegg i sjø er vesentlig forskjellig fra tradisjonelle notbaserte merder fra et hydrodynamisk og konstruksjonsmessig perspektiv. Dette innebærer signifikante forskjeller i miljølaster fra bølger og strøm og deres virkning på konstruksjonen.

FHF, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering, har finansiert et forskningsprosjekt for å få mer kunnskap om bølgebelastninger på lukkede merdsystemer. 

En lukket merd av tilsvarende størrelse som en konvensjonell merd må ligge på en svært skjermet lokalitet for å unngå sloshing. For å nå målet om en bærekraftig femdobling av produksjonen, og unngå arealkonflikter, må vi utvikle stive lukkede oppdrettsanlegg som løser utfordringene med sloshing.

Både Aquantum 500K og Aquantum 12K løser problemet med sloshing og vil ligge stabilt på alle lokaliteter det produseres fisk på i dag.

Storskala produksjon

I 2012 kom SINTEF rapporten: “Verdiskaping basert på produktive hav i 2050”. Den peker på et potensiale for å femdoble produksjonen av laks og ørret fra 2010 til 2050. For å realisere dette potensialet må miljøutfordringene i næringen løses. Seafarming Systems utvikler ulik merdteknologi som ikke bare løser miljøutfordringene, men også fasiliterer storskala produksjon. Ved å bygge 10 stk Aquantum Leap anlegg i året kan vi doble sjømatproduksjonen på 10 år.

Med et stort oppdrettsvolum på 500.000 m3 vil mengden slam som samles opp muliggjøre en reell sirkulærøkonomi. Fiskslammet kan omdannes til gjødsel eller biogass, og vi kan gjenvinne viktige mineraler som fosfor. For utviklingsprosjektet er det inngått et samarbeid med SkrettingScanshipIVAR, Bellona og HØST for å gjenvinne fiskeslammet fra Aquantum Leap.

Seafarming Systems AS
Jåttåflaten 11
4020 Stavanger

© Seafarming Systems AS

Personvernerklæring